Gezondheid

Deze (overheids)publicaties gaan in op de toepassing van e-health en meer specifiek AI in de zorg in Nederland. 

Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg 2020

KPMG (2020)

Met deze inventarisatie is inzicht verkregen in welke AI-toepassingen anno 2020 in de zorg in Nederland gebruikt of getest worden en voor welke vraagstukken zij een oplossing bieden. Er zijn 400 toepassingen geïdentificeerd. Een nadere analyse via verdiepende vragenlijsten heeft inzicht gegeven in 111 AI-toepassingen.

Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg in Nederland 2020

Resultaten inventarisatie databeschikbaarheid voor AI in gezondheid en zorg 2020

Capgemini Invent (2020)

Met deze inventarisatie is inzicht verkregen in welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor artificiële intelligentie (AI). In de inventarisatie zijn 23 initiatieven meegenomen.

Resultaten onderzoek databeschikbaarhied voor AI in gezondheid en zorg in Nederland

Rapport Delen van uw data: Hergebruik van gezondheidsgegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Patiëntenfederatie Nederland (2019)

In het najaar van 2019 heeft de Patiëntenfederatie Nederland met input van ongeveer 7000 leden door middel van een enquête onderzoek gedaan naar het delen van medische data. Uit het onderzoek blijkt dat veel patiënten bereid zijn gezondheidsgegevens ter beschikking te stellen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar het wordt hen lang niet altijd gevraagd. Patiënten is ook gevraagd naar de beweegredenen voor het al dan niet geven van toestemming, en het geven van toestemming voor onderzoek waar een commerciële partij bij betrokken is.

Rapport Delen van uw data: Hergebruik van gezondheidsgegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Rapport "AI will see you now" - verantwoord gebruik AI ter ondersteuning van medische beslissingen

Dr. Joanna E. Klopotowska (2020)

Dit rapport beschrijft vanuit het oogpunt van de arts en de patiënt de verantwoorde toepassing van AI ter ondersteuning van medische beslissingen. Er wordt een set van randvoorwaarden beschreven voor een verantwoorde toepassing vanuit het perspectief van de belangrijkste stakeholders. Deze randvoorwaarden kunnen gebruikt worden tijdens verschillende fasen in projecten waarin beslissingsondersteuning door AI-technologie wordt beoogd. Dit rapport is interessant voor patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en managers in de gezondheidszorg, zowel op nationaal als organisatieniveau.  

Rapport "AI will see you now" - verantwoord gebruik AI ter ondersteuning van medische beslissingen

Kamerbrief over visie op medische technologie

Minister voor Medische Zorg en Sport (2019)

In deze Kamerbrief wordt ingegaan op kansen die medische technologie (MedTech) biedt, en op hoe snel kan worden ingespeeld op doelmatige technologische ontwikkelingen en de rol van de overheid hierin. De minister sluit af met vier ambities:
1. Evenwichtige markt
2. Zorg en ondersteuning op de juiste plek
3. Juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt
4. Eenvoudige toegang tot medische hulpmiddelen.

Deze ambities worden opgenomen in een, met het veld op te stellen, Nationale Agenda MedTech.

Kamerbrief over visie op medische technologie

Artificial intelligence in de zorg

Nictiz (2019)

Dit rapport verklaart begrippen, noemt praktijkvoorbeelden en knelpunten, zoals ethische vraagstukken.

Artificial Intelligence in de zorg

Digitale beslissingsondersteuning in de zorg – een verkenning

RIVM (2019)

In dit globale onderzoek naar praktijkontwikkelingen rond Criticial Decision Support-systemen komen voorbeelden en risico’s aan bod. Ook toetsingskaders en normen komen voorbij: zowel bestaande normen die (her)gebruikt kunnen worden als normen die nog in ontwikkeling zijn.

Digitale beslissingsondersteuning in de zorg – een verkenning

Waarde(n)volle zorgtechnologie – een verkennend advies over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2019)

De RVS wijst op de voordelen van AI voor de zorg, maar ook op het risico van ondermijning van publieke belangen. De Raad stelt twee sporen voor:

  1. Een spoor voor de langere termijn, bestaande uit bijvoorbeeld kennis genereren, opleiden en burgers informeren.
  2. Een spoor om direct mee te beginnen, waaronder het stellen en afdwingen van kwaliteitseisen en het garanderen van datacontinuïteit.

Waarde(n)volle zorgtechnologie – een verkennend advies over de kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg

Kamerbrief met reactie op advies 'Waarde(n)volle zorgtechnologie'

Minister voor Medische Zorg en Sport (2019)

Minister Bruins reageert op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg.

Kamerbrief met reactie op advies 'Waarde(n)volle zorgtechnologie'

Kamerbrief Data laten werken voor gezondheid

Minister voor Medische Zorg en Sport (2018)

AI kan ondersteunen bij het krijgen van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor iedereen: het uitgangspunt van de verbeteringen in de zorg die het kabinet voorstaat. Voor het ontwikkelen van AI is het randvoorwaardelijk dat alle betrokkenen op het juiste moment beschikken over de juiste data. Deze brief gaat in op de vraagstukken en de actielijnen die daarbij in gang zijn gezet. Een belangrijk element in dit geheel is vertrouwen. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met zijn/haar data wordt omgegaan en de zorgverlener moet erop kunnen vertrouwen dat data-analyses valide resultaten opleveren. 

Kamerbrief Data laten werken voor gezondheid

Gezondheid centraal – Zorgvuldig data delen in de digitale samenleving

Rathenau Instituut (2019)

In dit onderzoek staan voorbeelden van digitale diensten waarmee burgers data delen om de gezondheid te verbeteren. Vier opkomende digitale diensten worden onderzocht: online portalen, leefstijl- en medische apps, persoonlijke gezondheidsomgevingen en burgerplatforms.

Gezondheid centraal – Zorgvuldig data delen in de digitale samenleving

Kamerbrief eHealthmonitor

Minister voor Medische Zorg en Sport (2019)

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer de eHealthmonitor aan en informeert over de stand van zaken slimme zorg.

Kamerbrief eHealthmonitor

Voortgangsrapportage innovatie en zorgvernieuwing

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Minister voor Medische Zorg en Sport en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2019)

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing.

Kamerbrief voortgangsrapportage innovatie en zorgvernieuwing