Resultaten VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid –Toolkaart en programmatoelichting

De ervaren waarde(creatie) voor zorgverleners, patiënten en burgers vergroten door het benutten van artificiële intelligentie (AI) in gezondheid en zorg, dat was het doel van het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid. Het programma is opgezet om als vliegwiel zorgprofessionals, innovators en stakeholders te helpen bij AI succesvol en sneller te kunnen implementeren en opschalen. Hiervoor werkten van 2019 - 2021 multidisciplinaire teams in het veld samen in 15 actielijnen aan hulpmiddelen, randvoorwaarden en bewustwording. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven in een toolkaart en programmatoelichting.

AI heeft de potentie om nieuwe oplossingen te bieden in de zorgtransformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Eén van de oorzaken waarom er in Nederland nog te weinig AI-toepassingen in de praktijk komen is de grote mate van fragmentatie in het veld. In 2020 werd dit bevestigd in het KPMG rapport ‘Inventarisatie AI-toepassingen in gezondheid en zorg in Nederland’. Hierdoor is onvoldoende op grote schaal zicht op de waarde van AI en zijn er te weinig prikkels om belemmeringen op te lossen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken heeft het programma 15 actielijnen ingedeeld naar einddoelen die onder drie pijlers vallen:

  • Het versterken van het gedeeld eigenaarschap en structurele samenwerking in het ecosysteem om gezamenlijk knelpunten in de ontwikkeling, implementatie en opschaling van AI aan te pakken;
  • Het stimuleren van groei en versnelling van AI in de breedte van de sector door focus te leggen op de waarde die AI toevoegt voor de maatschappij, de zorgverlener, de burger en de ondernemer;
  • Het initiëren van en vanuit de stelselrol van VWS helpen bij de invulling van noodzakelijke randvoorwaarden en waarborgen voor vertrouwen, kwaliteit en transparantie.

Actielerende aanpak, samen met en voor het zorgveld

Het programmateam heeft gekozen voor een actielerende aanpak. Samen met en voor het veld zijn met deze unieke werkwijze diverse concrete hulpmiddelen en onderzoeksbevindingen opgeleverd. Het zijn generieke handvatten voor zorgprofessionals, innovators en stakeholders om hen te ondersteunen in het innovatieproces of bieden een concreet uitgangspunt om op een duurzame manier de juiste randvoorwaarden voor AI te creëren.

Toolkaart: hulpmiddelen voor implementeren AI op een rij

Als sluitstuk heeft het programma de onderlinge verwevenheid van de resultaten inzichtelijk gemaakt in een toolkaart. De weg naar de totstandkoming en de slimme inzet van waardevolle AI in de praktijk gaat langs 7 fases. Met een kernvraag per fase geeft de toolkaart een overzicht welke hulpmiddelen en onderzoeksbevindingen uit het programma bruikbaar zijn én welke stakeholders een cruciale rol spelen. De toolkaart is interactief, zodra u op de hulpmiddelen klikt, komt u bij de online vindplaats op www.datavoorgezondheid.nl.

Download de toolkaart Waardevolle AI voor gezondheid

Programmatoelichting

Ter afsluiting van het programma is ook een toelichting gemaakt op de aanleiding, de opzet langs de drie pijlers en de resultaten van de hieruit voortgekomen actielijnen. Per actielijn staat in de toelichting uitgewerkt met welk initieel doel de lijn is gestart, welke inzichten of hulpmiddelen hieruit zijn voortgekomen en welk vervolg er vanaf 2022 is beoogd.

De Kamerbrief Waardevolle AI voor Gezondheid, die eind Maart naar de Tweede Kamer is verzonden, verwijst naar deze programmatoelichting als uitgebreide terugkoppeling van het programma.

Download de toelichting van het programma Waardevolle AI voor gezondheid

Vliegwiel blijft in beweging

Na ruim 2 jaar is een einde gekomen aan het programma Waardevolle AI voor gezondheid. AI-innovatie stopt echter niet. Vanuit de opgebouwde community blijft het vliegwiel in beweging. Tijdens een afsluitend evenement op 7 maart 2022 is stilgestaan bij wat er is bereikt om met deze reflecties weer de volgende stappen te zetten met elkaar. De Nederlandse AI Coalitie heeft hierin ook een grote rol en neemt de hulpmiddelen van het programma op in het platform.    

Voor eventuele vragen kunt u het beste een e-mail sturen naar di-ai@minvws.nl. De Nederlandse AI Coalitie is bereikbaar via info@nlaic.com.