Mindmap bestuurlijk agenderen waardevolle AI voor gezondheid geeft zorgbestuurders overzicht en grip

Kijkend naar de toekomstige uitdagingen in de zorg biedt artificiële intelligentie (AI) nieuwe kansen om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Tegelijkertijd schept AI ook vraagstukken en uitdagingen op organisatorisch, technisch, juridische en ethisch vlak. Succesvolle innovatie en duurzame opschaling van AI in de zorg valt of staat met de ondersteuning door de zorgbestuurder. Daarom is er vanuit het VWS-programma ‘Waardevolle AI voor Gezondheid’ samen met enkele zorgbestuurders en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers uit het veld, gewerkt aan een handige tool om zorgbestuurders hierin op weg te helpen. Dat heeft geresulteerd in de mindmap ‘Bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’.

Het grootste deel van de AI-initiatieven in de zorg komt niet tot doorontwikkeling en implementatie. Dat blijkt o.a. uit het KPMG-rapport ‘Inventarisatie AI-toepassingen in gezondheid en zorg in Nederland’. Het is nu aan bestuurders om een actieve rol te pakken en te zorgen dat wat ontwikkeld en geïmplementeerd wordt op het gebied van AI ook past binnen de strategische koers en bestuurlijke inrichting/kaders. Zij dienen ervoor te zorgen dat AI voor en achter de schermen op een betrouwbare en transparante manier wordt ingezet met het oog op goede zorgverlening en imago. Dit vraagt om goede interne governance. De mindmap ‘Bestuurlijk Agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’ is een praktisch hulpmiddel om zorgbestuurders hierin te ondersteunen en de onderlinge samenwerking en dialoog over het onderwerp te stimuleren.

Invalshoeken rond AI

De mindmap geeft de bestuurlijke aandachtspunten bij AI weer, geformuleerd als vragen. Het biedt een overzicht van de 10 belangrijkste invalshoeken (inclusief onderliggende thema’s en bijbehorende vragen om te stellen) rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief. Ook staan er verwijzingen in naar reeds beschikbare andere hulpmiddelen en best practices. Het hulpmiddel is daarmee te gebruiken als:

 1. referentie voor eigen reflectie, verdieping en grip op het onderwerp;
 2. agenda voor externe en interne afstemming, afspraken en samenwerking;
 3. bouwstenen voor een strategische koers op waardevolle AI voor uw zorgorganisatie.
Mindmap bestuurlijk agenderen Waardevolle AI voor gezondheid

Voor en door zorgbestuurders

Het hulpmiddel is ontwikkeld door een speciaal samengesteld actieteam, waarin verschillende zorgbestuurders hun uitdagingen, kennis en ervaring hebben gedeeld. Tevens is er samen met de Patiëntenfederatie en WijzijnMIND nagedacht over de thema’s die vanuit patiënten en cliënten aandacht vragen van zorgbestuurders. Gezamenlijk roept het actieteam collega-zorgbestuurders op om de toepassing van AI te prioriteren op de bestuurlijke agenda, integraal onderdeel te maken van de strategische koers en daarbij gebruik te maken van de bouwblokken die nu ontwikkeld zijn.

De mindmap ‘Bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’ is tot stand gekomen door de inzet van:

 • Fred Pijls - RvB GGZ Oost Brabant
 • Gerard van Berlo - RvB Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis
 • Hans de Boer - RvB Isala ziekenhuis (tot juli 2021)
 • Hyleco Nauta - Director eHealth Innovatie UMC Utrecht (tot augustus 2020)
 • Marcel Heldoorn – Manager digitale zorg Patiëntenfederatie
 • Rimmert Brandsma – Projectleider eHealth WijzijnMind
 • Rosalie van Oostrom - Projectleider Programma Waardevolle AI voor Gezondheid VWS
 • Wouter van der Bij - Projectleider Programma Waardevolle AI voor Gezondheid VWS

Groeimodel

Het actieteam ziet de mindmap als groeimodel waar zorgbestuurders samen aan werken. Met uw inbreng kan de mindmap verder ontwikkeld of uitgebreid worden met nieuwe bouwstenen. Samen met collega-zorgbestuurders of innovatoren maakt u scherp waar de rol en bijdrage van bestuur over AI gewenst is!