Financiering en subsidies

Er zijn verschillende initiatieven om innovaties in de zorg te stimuleren door middel van financieringsprikkels of -instrumenten. Voor deze innovaties, waar AI een onderdeel van kan uitmaken, maar waarbij het ook kan gaan om innovaties zonder AI, biedt de site ‘Zorg voor innoveren’ een helder overzicht van beschikbare financieringsmogelijkheden.

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het specifiek financieren van het ontwikkelen van AI-instrumenten in het zorgdomein. Onderstaand treft u een aantal relevante organisaties en initiatieven aan, die met enige regelmaat, specifiek op AI-toepassingen gerichte mogelijkheden aanbieden.

Of er op het moment relevante mogelijkheden zijn, varieert per organisatie en kan door sluitingstermijnen op dagelijkse basis wijzigen. Voor actuele informatie is het verstandig de website van de betreffende organisatie te bezoeken.

Europese Unie / Horizon 2020

Horizon 2020 is een EU-onderzoeks- en innovatieprogramma dat zich uitstrekt over de periode 2014-2020. Het bestaat uit een aantal subprogramma’s, zoals Societal challenges, met daarbinnen specifieke aandacht voor gezondheidszorg.

Voor de meeste aanvragen worden samenwerkingsverbanden gezocht van minimaal drie samenwerkende partners. Per call kunnen specifieke voorwaarden verschillen.

Algemene informatie over subsidieaanvragen

Openstaande subsidiemogelijkheden

Aanvragen voor Horizon2020-subsidies kunnen complex zijn. Daarom zijn in ieder land National Contact Points aangesteld die als taak hebben potentiële aanvragers van Horizon2020-subsidies te helpen. Meer algemene informatie is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Directe contactgegevens: Netherlands Enetrprise Agency NCPs and advisors Team IRIS.

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennis-infrastructuur. NWO financiert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek.

NWO heeft meerdere financieringsinstrumenten. Bij elk instrument staat beschreven wie aanvragen kunnen doen. Meestal zijn dat onderzoekers in dienst bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Algemene informatie over financiering

Openstaande subsidiemogelijkheden

ZonMw

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMW bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Algemene informatie over aanvragen subsidie

Openstaande subsidiemogelijkheden

RVO

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers kunnen er terecht met vragen op het gebied van duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen.

De kern van het instrument SBIR (Small Business Innovation Research) is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

Algemene informatie over aanvragen subsidie

Openstaande subsidiemogelijkheden

Een ander specifiek instrument is de Seed Capital regeling. Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Health-Holland (topsector LSH)

De sector Life Sciences & Health (LSH) is een van de negen 'topsectoren' in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt welke sectoren topsectoren zijn. Ze moeten aanzienlijk kunnen bijdragen aan wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

Topsector LSH heeft als communicatiekanaal Health-Holland. Een financieringsvorm is de Publiek-Private Samenwerkingtoeslag.

Algemene informatie en subsidiemogelijkheden