Nederland

In dit hoofdstuk staan relevante (overheids-)publicaties waaronder Kamerbrieven en veldrapporten die vanuit Nederlands perspectief zijn gepubliceerd. Deze brieven en rapporten gaan specifiek in op het speelveld van AI in Nederland in algemene zin.

Aanbieding kabinetsappreciatie witboek AI

Rijksoverheid (2020)

In dit witboek wordt het kabinet gevraagd een reactie te geven op de visie van de Europese Commissie op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op het gebied van AI. Volgens de Commissie kan Europa een wereldleider worden. Nederland wil de ontwikkeling en toepassing van AI stimuleren. Het strategisch actieplan voor AI, waarborgen tegen risico's van data-analyses en publieke waarden en mensenrechten vormen de basis voor de Nederlandse positie.

Aanbieding kabinetsappreciatie witboek AI

Strategische Actieplan AI (SAPAI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019)

In dit actieplan staan de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van AI in Nederland te versnellen en ons hiermee internationaal te profileren. Het gaat in op elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

Strategische Actieplan AI (SAPAI)

AI voor Nederland

AINED, een samenwerking tussen onder meer VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO (2018)

Dit rapport roept Nederland op zich te positioneren en doet een aanzet tot een Nederlandse strategie voor doelen rond AI, zoals het vergroten van kennis en de ontwikkeling van ethische kaders.

AI voor Nederland

Algoritmes en grondrechten & Kabinetsreactie op rapport Algoritmes en grondrechten

Universiteit van Utrecht (2018)

In dit quickscanonderzoek wordt ingegaan op aantasting van grondrechtelijke bescherming als gevolg van AI, big data en het Internet of Things. Gekeken wordt naar onder meer privacy en gegevensbescherming.

Kabinetsreactie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2019)
De invloed van nieuwe technologie op grondrechten wordt onderkend. Ingegaan wordt op maatregelen om knelpunten, benoemd in bovenstaand quickscanonderzoek van de Universiteit Utrecht, het hoofd te bieden.

Algoritmes en grondrechten

Kabinetsreactie op rapport Algoritmes en grondrechten

AI, publieke waarden en mensenrechten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2019)

Deze brief geeft een overzicht van de kansen en risico’s van AI voor publieke waarden die gestoeld zijn op mensenrechten en beschrijft bestaande en toekomstige beleidsmaatregelen.

Deze brief borduurt voort op de kabinetsreactie op het rapport Algoritmes en grondrechten van de Universiteit Utrecht. De brief is ook de kabinetsreactie op het rapport ‘Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ van het Rathenau Instituut.

AI, publieke waarden en mensenrechten

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2019)

Deze brief gaat over de integriteit en uitlegbaarheid van overheidsbesluiten die op basis van algoritmen worden genomen in relatie tot de eisen die daaraan worden gesteld door de AVG. De analyse biedt inzicht in ongewenste effecten van algoritmen en maatregelen om deze tegen te gaan.

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

Opwaarderen – borgen van publieke waarden in de digitale samenleving

Rathenau Instituut (2017)

Dit rapport concludeert dat de zorgen van de Eerste Kamer (motie Gerkens) terecht zijn: Nederland is nog niet voldoende voorbereid op de gevolgen van digitalisering. Verregaande digitalisering geeft druk op publieke waarden, zoals gelijke behandeling en menselijke waardigheid. Het huidige governancelandschap schiet daarbij tekort en moet een opwaardering krijgen om maatschappelijke en ethische waarden te borgen.

Opwaarderen – borgen van publieke waarden in de digitale samenleving