AI-experts in gezondheid en zorg gevraagd voor deelname aan werkgroepen voor het komen tot een (eerste opzet) van een (veld)norm medische inhoudelijke kwaliteit van AI

Op 15 oktober 2020 is een actieteam van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met het vormgeven van een proces om te komen tot een veldnorm. De veldnorm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg. Om de volgende stappen in het proces te maken, is het actieteam op zoek naar experts in AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor de gezondheidszorg, die gezamenlijk de normering gaan uitdenken en –werken.

Om het actieteam een vliegende start te kunnen laten maken heeft het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voorafgaand aan twee teams (onder leiding van Carl Moons en Niels Chavannes) gevraagd een eerste literatuuronderzoek (scoping review) te doen. Het betreft onderzoek naar publicaties over normen en kwaliteits(instrumenten) op het gebied van voorspel algoritmen in combinatie met AI.

Deze oproep is inmiddels verlopen. Reageren is NIET meer mogelijk.

Experts gezocht

Het actieteam is op zoek naar experts in AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor de gezondheidszorg, die gezamenlijk de normering gaan uitdenken en –werken. Het kan dan gaan om expertise op het gebied van medische dataverzameling, het ontwikkelen of valideren van (medische) voorspellende algoritmen in het bijzonder met AI-technieken, het ontwikkelen van AI-applicaties, en klinische validatie of implementatie van AI gestuurde voorspellende algoritmen in de zorg. De eerste werkgroepen zullen naar verwachting in november starten. Heeft u interesse in deelname of kent u een expert die hierbij aan kan sluiten? REAGEREN IS NIET MEER MOGELIJK, het actieteam is compleet

Waarom een veldnorm?

Het toepassen van AI in de gezondheidszorg kan zorgverleners ondersteunen met voorspelmodellen voor preventie, diagnostiek, prognostiek, screening of behandeling, inclusief het accuraat beoordelen en samenvatten van data uit bijvoorbeeld beeldvorming, laboratorium testen, of gesproken teksten. Kortom, AI biedt enorme morgelijkheden en heeft de potentie om impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. 

Een medisch inhoudelijke veldnorm voor het beoordelen van de kwaliteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen kan zorgverleners helpen om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende normen om kwaliteit van AI vanuit medisch perspectief te toetsen helpt vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. De medisch inhoudelijke (veld)norm draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

Literatuuronderzoek en experts

Het bovengenoemde scoping review betrof publicaties die relevant zijn voor het ontwikkelen, valideren, implementeren en toepassen van AI-gestuurde voorspel-algoritmen (AI Prediction Algorithm, ofwel AIPA), die onderdeel zouden  kunnen worden van een medisch hulpmiddel zoals beschreven in de MDR. Het gaat om hulpmiddelen die zich als medisch profileren, waarbij het beoogde gebruik leidend is. Dit literatuuronderzoek (scoping review) is dit voorjaar uitgevoerd en afgelopen zomer schriftelijk beoordeeld door diverse peer reviewers en vormt als startpunt van het opstellen van de veldnorm.

Experts die zich aanmelden naar aanleiding van deze oproep zullen worden gevraagd naar hun kennisgebied zodat het actieteam dit kan gebruiken bij het selecteren en verdelen van de deskundigheid over de diverse werkgroepen. Experts ontvangen vervolgens ook een kopie van de resultaten van het genoemde literatuuronderzoek.

Doel van de actielijn Medische (veld)norm Kwaliteit AI

Het doel is om tot een inhoudelijk bruikbare norm te komen die breed inzetbaar is en waarvan de governance en beheer structureel belegd is. De norm is in opzet generiek, maar richt zich allereerst op AI en/of complexe algoritmen voor diagnostiek, prognostiek, secundaire preventie en behandeling. De scope blijft in eerste instantie gericht op het zetten van een eerste stap richting een volledige norm (voor alle vormen van AI in de zorg en voor alle medische specialisaties), en zal beperkt zijn tot wat haalbaar is. Op die manier blijft het proces gefocust en wendbaar.

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van VWS ondersteunt het veld door het bijeen brengen van dit actieteam die met elkaar door co-creatie en actieleren tot een roadmap en ontwikkelstrategie voor de norm komt. Het literatuuronderzoek geeft een mooie start input voor het actieteam en experts in de werkgroepen, zodat er een vliegende start gemaakt kan worden. Het programma faciliteert verder het proces met (praktische) ondersteuning van de experts.

Actielerende ‘agile’ aanpak

Voor het ontwikkelen van de veldnorm zal worden ingezet op een actielerende aanpak zodat in het uitwerken van het HOE een beoogd resultaat bereikt kan worden en een werkwijze gekozen wordt die het best past bij de behoefte van gebruikers en het momentum. Om tot het resultaat (WAT) te komen wordt bovendien maximaal gebruik gemaakt van bestaande ‘best practices’ om op basis daarvan waarde voor het hele veld te creëren.

Gehanteerde fasen in het literatuuronderzoek:

De oproep is verlopen, het actieteam is compleet